อาหารแห้ง

เนื้อสัตว์แปรรูปแห้ง

ดูทั้งหมด

ปลาฉลาด

500 บาท/ครึ่งกิโล

ปลากด

500 บาท/ครึ่งกิโล

ปลาช่อน

500 บาท/ครึ่งกิโล

ปลาสวาย

150 บาท/ครึ่งกิโล

เครื่องเทศ/เครื่องแกง

ดูทั้งหมด

หอมแดง

100 บาท/กิโลกรัม