ผลไม้

ลองกอง

200 บาท/กิโลกรัม

มังคุด

250 บาท/กิโลกรัม

ลำไย

180 บาท/กิโลกรัม

เงาะ

200 บาท/กิโลกรัม