เนื้อสัตว์แปรรูปแห้ง

ปลาฉลาด

500 บาท/ครึ่งกิโล

ปลากด

500 บาท/ครึ่งกิโล

ปลาช่อน

500 บาท/ครึ่งกิโล

ปลาสวาย

150 บาท/ครึ่งกิโล