ใบสมัครเพื่อขอการรับรองตามหลักเกณฑ์สินค้าใน อตก.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ผลิตสินค้า

 • * 1.1 ชื่อผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ :

 • - Smart Farmer

  ไม่เป็น เป็น      สังกัดหน่วยงาน
 • - Young Smart Farmer

  ไม่เป็น เป็น      สังกัดหน่วยงาน
 • * 1.2 ที่ตั้งสำนักงานขาย:

 • จังหวัด :

 • * 1.3 ที่ตั้งสถานผลิต :

 • จังหวัด :

 • โทรศัพท์ :

 • มือถือ :

 • E-mail :

 • Facebook Page :

 • Line id :

 • * 1.4 ประเภทธุรกิจ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

  ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก อื่นๆ
 • * 1.5 ประวัติความเป็นมาของผู้ผลิต :
  / ผู้ประกอบการ   

 • * 1.6 จุดเด่นของสินค้า :
  / เอกลักษณ์ของสินค้า   

 • * 1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับกรม :

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสินค้า / ผลิตภัณฑ์

 • * 2.1 ชื่อสินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่ 1 :

 • * 1) ประเภทสินค้า (โปรดระบุ) :

  พืช สัตว์ ประมง อื่นๆ
 • * 2) ลักษณะสินค้า :

  จำหน่ายสด แปรรูปไม่พร้อมใช้ / บริโภค แปรรูปพร้อมใช้ / บริโภค
 • 3) มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง :
  (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

  อย. GAP GMP Primary GMP สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) Q ฮาลาล มอก. มผช. เกษตรอินทรีย์ HACCP ISO มาตราฐานอื่นๆ
 • * 4) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ :

  มี ไม่มี
 • * 5) ปริมาณการผลิต :

  ต่อเดือน ราคาขายปลีก บาทต่อหน่วยนับ (เช่น ชิ้น / กล่อง)
 • * 6) อัตลักษณ์และเรื่องราวของสินค้า :

 • * 7) รูปสินค้า :

 • (1) รูปสินค้า

 • (2) รูปกระบวนการผลิต

 • (3) รูปบรรจุภัณฑ์พร้อมตัวสินค้า

อ.ต.ก. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

101 Thanon Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

 • 02 790 4545
 • 02 279 2080-9