มาตรฐานสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก)

หลักเกณฑ์มาตรฐานสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) (Best of อ.ต.ก.)

เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรอง (Certification Body :CB) ที่ให้การรับรองผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เช่นการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification), การรับรองการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System Certification), การรับรองระบบงานด้านGMA/HACCP, ด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP), ด้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เป็นต้น หรือสินค้าปลอดสารเคมี โดยหน่วยรับรองมาตรฐาน (Certification Body : CB) ที่สำคัญได้แก่ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไทย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองงาน (Accreditation Body : AB) ที่ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล และจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกษตรที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน/ สหกรณ์/ ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)/องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร

บรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี) ที่เรียบร้อย สวยงาม และสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้า เช่น การขนส่ง การแตก การปนเปื้อน (ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ เคมี กายภาพ) และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีข้อความแสดงรายละเอียดให้เห็นง่ายชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง รวมทั้งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและหรือเลขที่การรับรองมาตรฐาน เช่น ตราสินค้า ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ น้ำหนัก ส่วนประกอบ และราคา

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ หรือมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน

ได้รับเลือกจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้า อ.ต.ก (Best of อ.ต.ก.)

ผู้ประกอบการต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร


คำจำกัดความ

หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การรับรองความสามารถของหน่วยงานรับรอง (CB)/หน่วยตรวจ (IB)

หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) คือ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ทำหน้าที่ในการประเมิน และรับรองว่าผลิตภัณฑ์กระบวนการ ระบบบุคลากรหรือองค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด / มาตรฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานระบบ GAP (Good Agriculture Practices : GAP) คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เป็นแนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษตอสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบ GMP (Good Manufacturing Practice : GMP) คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ อันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

มาตรฐานระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) คือ ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย จากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาทิ เศษแก้ว โลหา เป็นต้น

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ เกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม และหน่วยงานรับรองจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิต และตัดสินใจในการรับรองฟาร์มที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ